Інструкція з охорони праці в адміністративному кабінеті

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
___________________________
(посада керівника і
___________________________
скорочене найменування закладу)
"___"___________2024 № ______
(число, місяць рік)

Інструкція
з охорони праці в адміністративному кабінеті


1. Загальні вимоги інструкції з охорони праці в адміністративному кабінеті
1.1. Дія даної інструкції з охорони праці в адміністративному кабінеті поширюється на всіх працівників навчального закладу, які мають для виконання своїх посадових обов'язків кабінет, в якому не здійснюється навчання дітей (директор, заступники, працівники бухгалтерії, ІТП при здійсненні адміністративної роботи тощо).
1.2. До самостійної роботи в адміністративному кабінеті допускаються наступні особи:

 • не молодш 18 років, які пройшли обов'язковий періодичний медичний огляд і не мають медичних протипоказань для виконання роботи на відповідній посаді;
 • пройшли обов'язковий вступний інструктаж та інструктаж на робочому місці;
 • пройшли обов'язковий вступний інструктаж з електробезпеки з присвоєнням групи допуску, що відповідає займаній посаді працівника;
 • пройшли необхідне навчання та інструктаж з охороні праці та техніки безпеки з експлуатації відповідного обладнання, пристосувань та інструментів, використовуваних при оснащенні адміністративного кабінету.

1.3. Небезпечними чинниками при роботі в адміністративних кабінетах є:

 • фактори (небезпечна напруга в електричній мережі; система вентиляції);
 • психофізіологічні фактори (напруга органів зору і уваги; інтелектуальні й емоційні навантаження; тривалі статичні навантаження і монотонність роботи).

1.4. Про всі несправності, поломки електропроводки та побутової техніки працівник навчального закладу зобов'язаний терміново повідомити інженеру з охорони праці та свого безпосереднього керівника, в разі їх відсутності – черговому адміністратору навчального закладу, обов'язково зробити запис у журналі заявок.
1.5. Працівник навчального закладу зобов'язаний неухильно дотримуватися вимог пожежної безпеки.
1.6. Для забезпечення пожежної безпеки в легкодоступному та видному місці повинен завжди перебувати справний вогнегасник.
1.7. Для надання медичної допомоги в легкодоступному і видному місці повинна знаходитися аптечка.
1.8. Усі вікна адміністративного кабінету повинні бути не загратовані або мати решітки, що відкриваються, ключі від яких зберігаються у легкодоступному місці.
1.9. Якщо інструкція з охорони праці в адміністративному кабінеті порушується, працівник установи несе персональну відповідальність згідно з чинним законодавством.

2. Вимоги охорони праці в адміністративному кабінеті перед початком роботи
Працівникові перед початком роботи в адміністративному кабінеті необхідно:
2.1. Добре провітрити адміністративне приміщення.
2.2. Ретельно перевірити правильність обладнання свого робочого місця (встановлення стола, стільця) і, за необхідності, провести необхідні зміни для виключення незручних поз і тривалих напруг тіла.
2.3. Категорично забороняється приступати до виконання роботи у разі виявлення невідповідності свого робочого місця встановленим у цьому розділі вимогам техніки безпеки, а також при неможливості виконати зазначені в даному розділі інструкції підготовчі до роботи дії.

3. Вимоги охорони праці в адміністративному кабінеті під час роботи
3.1. Працівник навчального закладу зобов'язаний:

 • дотримуватися справжньої інструкції з охорони праці в адміністративному кабінеті;
 • суворо виконувати правила експлуатації та інструкції з охорони праці та техніки безпеки при використанні обладнання, приладів, пристроїв і пристосувань;
 • систематично утримувати в порядку і чистоті своє робоче місце;
 • неухильно дотримуватися загальних вимог гігієни праці.

3.2. Під час роботи працівнику забороняється:

 • допускати скупчення паперів на своєму робочому місці;
 • самостійно розбирати та ремонтувати устаткування, прилади та пристосування;
 • залишати без нагляду включене обладнання, прилади, пристрої та пристосування.

3.3. Під час регламентованих перерв, з метою зниження нервово-емоційної напруги, стомлення зору зорового апарату, усунення впливу гіподинамії та гіпокінезії, запобігання розвитку стомлення рекомендується обов'язково виконувати відповідні комплекси фізичних вправ.
3.4. Використання іонізаторів повітря допускається тільки під час перерв у роботі та за відсутності людей в адміністративному приміщенні навчального закладу.

4. Вимоги охорони праці в адміністративному кабінеті після закінчення роботи
4.1. Після закінчення роботи працівник навчального закладу зобов'язаний:

 • відключити електроживлення використовуваного устаткування, пристосувань і приладів в послідовності, встановленій відповідними інструкціями з їх експлуатації з урахуванням характеру виконуваних робіт;
 • прибрати зі свого столу в кабінеті робочі матеріали та привести в повний порядок робоче місце;
 • відключити все освітлення, перекрити водопровідні крани, закрити вікна і кватирки.

4.2. При виявленні несправності меблів, обладнання, приладів і пристроїв, порушення цілісності скла терміново проінформувати про це заступника керівника з АГЧ, а за його відсутності – чергового адміністратора навчального закладу та зробити обов'язковий і чіткий запис у зошиті заявок.

5. Вимоги охорони праці в аварійних ситуаціях
5.1. У разі виникнення аварійних ситуацій в адміністративному кабінеті, працівник, по можливості, повинен без зволікання відключити несправне обладнання та негайно повідомити про це свого керівника, інженера з охорони праці або чергового адміністратора.
5.2. При виявленні працівником обриву проводів живлення або порушення цілісності їх ізоляції, несправності заземлення та інших пошкоджень електрообладнання в адміністративному кабінеті, появи запаху гару, кіптяви, сторонніх звуків у роботі обладнання та тестових сигналів, які індиціюють про його несправності, негайно припинити свою роботу та відключити обладнання від електроживлення.
5.3. У разі загоряння устаткування в кабінеті, терміново вимкнути електричне живлення, повідомити до пожежної охорони за телефоном 101 та безпосередньому керівнику навчального закладу, після чого приступити до самостійного гасіння пожежі наявними засобами.

6. Прикінцеві положення інструкції з охорони праці в адміністративному кабінеті
6.1. Перевірка і перегляд інструкції з охорони праці в адміністративному кабінеті проводиться не рідше одного разу на 5 років.
6.2. Інструкція для адміністративного кабінету повинна бути достроково переглянута в наступних випадках:

 • при перегляді міжгалузевих та галузевих правил і типових інструкцій з охорони праці та техніки безпеки;
 • при зміні умов праці в конкретному адміністративному кабінеті;
 • при впровадженні та установці нової техніки і (або) технологій в кабінеті;
 • за результатами аналізу матеріалів розслідування аварій, нещасних випадків і професійних захворювань;
 • на вимогу уповноважених представників органів інспекції праці.

6.3. Якщо протягом 5 років з дня затвердження (введення в дію) даної інструкції з охорони праці в адміністративному кабінеті умови праці в конкретному кабінеті не змінюються, то дія інструкції продовжується на наступні 5 років.
6.4. Відповідальність за своєчасне внесення необхідних змін і доповнень, а також перегляд цієї інструкції з охорони праці покладається на відповідального з охорони праці в навчальному закладі.

Інструкцію розробив
____________________________

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці закладу

З інструкцією ознайомлений (а)
«___»___________20___р.

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)


Якщо сторінка вам сподобалась, поділись з друзями: