Посадова інструкція вчителя біології

УЗГОДЖЕНО
Голова профкому
_________ /________________/
протокол № ____ від «__»___ 2024р.
ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор
Найменування закладу
__________ /_______________/
Наказ №__ від "_"._.2024р.


Посадова інструкція вчителя біології

1. Загальні положення посадової інструкції

1.1. Дана посадова інструкція вчителя біології розроблена на підставі Закону України "Про освіту", Закону України про охорону праці, "Положення про атестацію педагогічних кадрів".
1.2. Вчитель біології, завідуючий кабінетом біології призначається і звільняється з посади начальником міського управління освіти за поданням директора навчального закладу.
1.3. Вчителем біології може працювати особа, що має вищу освіту за фахом, пройшла курси перепідготовки і підвищення кваліфікації за контрольний період, яка має медичний допуск до роботи з дітьми.
1.4. Учитель біології підпорядковується безпосередньо заступникові директора з навчально-виховної роботи, який курирує предмет.
1.5. У своїй роботі вчитель біології керується постановами, розпорядженнями, наказами, іншими керівними і нормативними документами вищих компетентних організацій освіти, що стосуються тематики роботи кабінету біології, відповідними стандартами і технічними умовами; правилами експлуатації лабораторного та учбового устаткування, електроприладів; правилами і нормами охорони праці; санітарно-гігієнічними нормами і правилами протипожежної безпеки, Статутом і Правилами внутрішнього трудового розпорядку навчального закладу, даною посадовою інструкцією вчителя біології.
1.6. При оформленні на роботу, вчитель біології проходить ввідний інструктаж і інструктаж учителя біології, про що робиться обов’язковий запис у відповідних журналах обліку проведення інструктажів з питань охорони праці.
1.7. Вчитель біології, завідуючий кабінетом біології забезпечує безпечні умови навчального процесу, проведення лабораторних і практичних робіт, несе відповідальність за життя і здоров'я учнів відповідно до даної посадової інструкції вчителя біології школи.

2. Функції вчителя біології

2.1. Організація навчального процесу на уроці відповідно до програми і навчального плану роботи.
2.2. Організація і проведення навчального заняття відповідно з правилами охорони праці.
2.3. Вчитель біології, завідуючий кабінетом біології, відповідає за життя і здоров'я учнів під час навчально-виховного процесу та під час чергування в школі згідно із затвердженим графіком чергування.
2.4. Забезпечення режиму дотримання норм і правил техніки безпеки при проведенні навчального процесу та лабораторних робіт в кабінеті біології.
2.5. Підтримка учбового і лабораторного устаткування в робочому справному стані, дотримання санітарно-гігієнічних норм в кабінеті біології та лаборантській.

3. Посадові обов'язки вчителя біології

3.1. Вчитель біології, зав. кабінетом біології організовує виконання організаційно-технічних заходів зі створення здорових і безпечних умов для проведення навчального процесу в кабінеті біології.
3.2. Забезпечує умови для виконання діючих правил і інструкцій з охорони і гігієни праці; здійснює контроль за виконанням правил діючих інструкцій.
3.3. Забезпечує безпечний стан робочих місць учнів, лабораторного устаткування, приладів, інструментів, санітарного стану кабінету біології, лаборантської, підсобних приміщень.
3.4. Проводить ввідний інструктаж з охорони праці з усіма учнями при першому відвідуванні кабінету біології.
3.5. Проводить інструктаж на робочому місці при проведенні кожної лабораторної роботи з учнями.
3.6. Розміщує установки, стенди та учбове устаткування в кабінеті біології відповідно до правил і норм з охорони праці.
3.7. Організовує безпечне зберігання хімічних реактивів, легкозаймистих рідин, вологих препаратів.
3.8. Розроблює і виконує заходи з поліпшення умов праці і навчання в кабінеті біології.
3.9. Сповіщає директора про кожен нещасний випадок, пов'язаний з навчальним процесом і роботою в кабінеті біології, вживає необхідні заходи з усунення причин, що викликали нещасний випадок.
3.10. Веде профілактичну роботу з попередження травматизму серед учнів.
3.11. Інструктує учнів під час проведення позакласних заходів з біології з обов’язковою реєстрацією у відповідному журналі.
3.12. Бере участь в розробці колективного договору.

4. Права вчителя біології

Вчитель біології, завідуючий кабінетом біології має право:
4.1. Забороняти використовувати несправне лабораторне устаткування (мікроскопи, лабораторні інструменти, вологі препарати та інше); використання в лабораторних роботах непридатних хімічних реактивів.
4.2. Присікати порушення учнями правил і інструкцій з охорони праці, пожежної- та електробезпеки з експлуатації лабораторного устаткування, з дотримання санітарних і гігієнічних норм в кабінеті біології.
4.3. Вільно вибирати і використовувати методики навчання біології та навчальні посібники, методи оцінки знань учнів.
4.4. Підвищувати кваліфікацію.
4.5. Атестуватися на добровільній основі на відповідну кваліфікаційну категорію.

5. Відповідальність вчителя біології

Учитель біології, завідуючий кабінетом біології відповідає:
5.1. За життя і здоров'я учнів, порушення їх прав відповідно до законодавства України.
5.2. За невиконання, без поважних причин правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних наказів адміністрації школи, а також посадових обов'язків, встановлених справжньою інструкцією; у тому числі, і за невикористання наданих прав несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному у трудовому законодавстві України.
5.3. За нанесений школі, кабінету біології, лаборантській або учасникам учбового процесу збиток згідно своїх посадових обов'язків, учитель біології несе матеріальну відповідальність в порядку, встановленому трудовим і цивільним законодавством України.
5.4. Несе безпосередню відповідальність за безпечний стан робочих місць, устаткування, приладів, інструментів, інвентарю.

6. Взаємовідносини (зв'язки) учителя біології

6.1. Вчитель біології працює згідно тарифікації навчального року і розкладу уроків, затвердженому адміністрацією школи.
6.2. В період канікул, не співпадаючий з відпусткою, виконує методичні розробки, здає відповідні звіти адміністрації школи, приймає участь у педагогічних радах, нарадах при директорі, робочих нарадах, семінарах, круглих столах, у методичних об’єднаннях.
6.3. Проходить інструктаж з охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки та електробезпеки під керівництвом особи, відповідальної за охорону праці в школі.
6.4. Працює в тісному контакті з учителями школи, методичним об'єднанням школи, батьками учнів.

Посадову інструкцію розробив:
«___»_______202__р. ____________ /______________________/

З посадовою інструкцією ознайомлений (а), один екземпляр отримав (ла) та зобов'язуюсь зберігати його на робочому місці.
«___»_______202__р. ____________ /______________________/


Якщо сторінка вам сподобалась, поділись з друзями: