Інструкція з охорони праці при проведенні занять на спортивному майданчику

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
___________________________
(посада керівника і
___________________________
скорочене найменування закладу)
"___"___________2024 № ______
(число, місяць рік)

Інструкція
з охорони праці № _______
при проведенні занять на спортивному майданчику

1. Загальні вимоги безпеки на спортивному майданчику

1.1. Інструкція з охорони праці при проведенні занять на спортивному майданчику розроблена у відповідності до Закону України "Про охорону праці" (Постанова ВР України від 14.10.1992 № 2694-XII) в редакції від 20.01.2018р, на основі «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», затвердженого Наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29 січня 1998 року № 9 в редакції від 30 березня 2017 року, з урахуванням Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 № 15 в редакції від 30 січня 2017 року № 140.
1.2. Інструкція з охорони праці встановлює вимоги безпеки життєдіяльності для учнів 1-11 класів під час проведення уроків фізкультури на спортивному майданчику, а також виховних заходів та позашкільних занять з предмету фізична культура.
1.3. Положення даної інструкції з охорони праці при проведенні занять на спортивному майданчику поширюються на всіх співробітників закладу освіти, які проводять заняття з учнями на спортивному майданчику (на вчителів, педагогів додаткової освіти, інструкторів фізкультури і т.д.).
1.4. До самостійної роботи на спортивному майданчику допускаються особи, які:

 • досягли віку 18 років, за наявності обов'язкового періодичного медичного огляду і при відсутності медичних протипоказань для проведення роботи в освітній установі конкретного виду і типу;
 • отримали належну педагогічну освіту (базову або вищу) та мають відповідний досвід роботи в загальноосвітньому навчальному закладі;
 • прослухали вступний інструктаж з охорони праці, інструктаж на робочому місці;
 • ознайомлені з інструкціями з експлуатації спортивного обладнання і пристосувань, а також з правилами безпеки при виконанні фізичних вправ.

1.5. Співробітник загальноосвітнього навчального закладу, який проводить заняття на спортивному майданчику, повинен дотримуватися Правил внутрішнього трудового розпорядку, а також розкладу роботи школи.
1.6. Розклад занять на спортивному майданчику визначається погодними умовами і календарним плануванням, які повинні бути затверджені директором даного загальноосвітнього навчального закладу.
1.7. Небезпечними факторами при проведенні занять на спортивному майданчику є:

 • фізичні (спортивні снаряди, різне обладнання, прилади та інвентар; наземне покриття спортивних майданчиків; будь-які сторонні предмети, що знаходяться на спортивному майданчику та у піску стрибкової ями; можливі статичні і динамічні перевантаження; метальні снаряди; слизькі поверхні; екстремальні погодні умови);
 • хімічні (пил, а також будь-які інші забруднення повітря).

1.8. Під час проведення навчальних занять на спортивному майданчику, в межах максимальної доступності повинна знаходитися медична аптечка, в комплект якої повинні входити всі необхідні лікувальні препарати і перев'язочні засоби, для екстреного надання першої невідкладної медичної допомоги при нещасних випадках і виникненнях різних травм.
1.9. На початку кожного навчального року з усіма учнями даного загальноосвітнього загальноосвітнього навчального закладу необхідно проводити інструктаж (для якого повинен бути відведений урок за планом) з техніки безпеки під час уроків, що проходять на спортивному майданчику з обов'язковим записом у відповідному журналі.
1.10. Перед початком роботи з новим видом спортивного обладнання (інвентарю) і виконанням нових видів вправ, необхідно провести з учнями інструктаж з техніки безпеки з обов'язковим записом у відповідному журналі.
1.11. Про кожний нещасний випадок, що стався з учнями під час проведення занять на спортивному майданчику, співробітник, який проводить заняття зобов'язаний негайно повідомити адміністрацію даного загальноосвітнього навчального закладу, а також негайно вжити всіх можливих заходів для надання першої невідкладної медичної допомоги потерпілому.
1.12. У разі виявлення порушення одним з учнів техніки безпеки, з усіма учнями необхідно провести позаплановий інструктаж з техніки безпеки з його обов'язковою реєстрацією у відповідному журналі.
1.13. Всі співробітники, які проводять заняття з дітьми на спортивному майданчику, які допустили якесь невиконання або порушення даної інструкції з охорони праці при проведенні занять на спортивному майданчику, повинні бути притягнуті до дисциплінарної відповідальності відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку. А при необхідності такі співробітники мають пройти позачергову перевірку знання норм і правил охорони праці.

2. Вимоги безпеки перед початком проведення занять на спортивному майданчику

2.1. Перед початком виконання фізичних вправ з учнями необхідно провести інструктаж з техніки безпеки з його обов'язковою реєстрацією у відповідному журналі.
2.2. Викладач, який проводить заняття, повинен перевірити:

 • справність і надійність всіх кріплень спортивного обладнання та інвентарю (візуально);
 • правильність установки спортивного обладнання;
 • при виявленні порушень провести необхідні зміни з метою виключення травмування учнів;
 • якість наземного покриття спортивного майданчика, а також відсутність на ньому будь-яких сторонніх предметів;
 • кількість піску, його рихлість, а також відсутність будь-яких сторонніх предметів в стрибкових ямах;
 • наявність необхідного спортивного одягу та взуття у всіх учнів;
 • правильність підгонки спортивного інвентаря.

2.3. У разі виявлення будь-яких несправностей спортивного обладнання та інвентарю співробітник, який проводить заняття на спортивному майданчику, зобов'язаний негайно проінформувати про це інженера з охорони праці та заступника директора з АГР, а при їх відсутності на робочому місці - головного інженера і чергового адміністратора, а також зробити відповідний запис в журнал заявок.
2.4. Захистити всіх учнів від виконання занять в разі виявлення будь-яких невідповідностей спортивного обладнання та інвентаря встановленим в даному розділі вимогам, а також при неможливості виконати зазначені в даному розділі підготовчі до роботи дії.
2.5. Не допускати до виконання занять учнів, одяг і (або) взуття яких не відповідають вимогам техніки безпеки при виконанні конкретного виду фізичних вправ.

3. Вимоги безпеки під час проведення занять на спортивному майданчику

3.1. Під час проведення занять на спортивному майданчику, необхідно суворо виконувати правила експлуатації спортивного обладнання та інвентарю.
3.2. Під час проведення занять співробітник, який проводить ці заняття, зобов'язаний забезпечити:

 • дотримання належного порядку і чистоти на спортивному майданчику;
 • проведення додаткового інструктажу учнів з техніки безпеки перед початком виконання всіх нових видів фізичних вправ;
 • виконання учнями всіх вимог відповідних інструкцій з техніки безпеки;
 • дотримання вимог ДСанПіН 5.5.2.008-01 для спортивних майданчиків;
 • організацію отримання необхідної страховки всіх учнів.

3.3. Співробітникові, який проводить заняття на спортивному майданчику, суворо забороняється:

 • допускати використання несправного спортивного обладнання та (або) інвентарю);
 • використання спортивного обладнання та інвентарю не за прямим призначенням;
 • допускати зайве скупчення спортивного обладнання та інвентарю, що не використовується, в місцях виконання учнями фізичних вправ;
 • самостійно виконувати ремонт спортивного обладнання та будь-яких пристосувань;
 • залишати учнів самих без нагляду на спортивному майданчику.

3.4. Після завершення виконання конкретних видів фізичних вправ, необхідно забезпечити приведення використаного спортивного інвентарю та обладнання в безпечний стан.

4. Вимоги безпеки при аварійних ситуаціях

4.1. У разі виникнення аварійних ситуацій, таких як пожежа, задимлення, поява сторонніх запахів і т.п., які здатні спричинити за собою травмування та (або) отруєння учнів, співробітник, який проводить заняття на спортивному майданчику, зобов'язаний негайно вивести всіх учнів зі спортивного майданчика, дотримуючись при цьому спокою і порядку; негайно повідомити про те, що трапилося, інженеру з охорони праці та заступнику директора з АГР, а в разі їх відсутності на робочому місці - черговому адміністратору або заступнику директора з НВР загальноосвітнього навчального закладу.
4.2. При наявності постраждалих серед учнів, співробітник, який проводить заняття на спортивному майданчику, зобов'язаний довести до відома медичного працівника даного загальноосвітнього навчального закладу, а при необхідності надати першу долікарську допомогу потерпілим.
4.3. У разі виникнення загоряння, необхідно негайно повідомити про це в пожежну охорону, а також директору освітнього закладу, після чого приступити до гасіння пожежі всіма наявними засобами.

5. Вимоги охорони праці після завершення занять

5.1. Після завершення занять на спортивному майданчику, співробітник, який проводить заняття, зобов'язаний:

 • забезпечити приведення спортивного обладнання та устаткування в їх початковий стан;
 • скласти використовуваний спортивний інвентар в спеціальні місця, призначені для його зберігання;
 • організовано провести всіх учнів в роздягальню.

5.2. При виявленні будь-яких несправностей спортивного обладнання та наявності на території спортивного майданчика сторонніх предметів, необхідно повідомити про це заступнику директора з АГР, а при його відсутності на робочому місці – черговому адміністратору і зробити обов'язкову запис в журнал заявок.

6. Завершальні положення інструкції

6.1. Перевірку і перегляд даної інструкції з охорони праці при проведенні занять на спортивному майданчику необхідно проводити не рідше одного разу на 5 років.
6.2. Інструкцію необхідно достроково переглянути в наступних випадках:

 • при перегляді міжгалузевих і галузевих правил і типових інструкцій з охорони праці;
 • при зміні будь-яких умов на спортивному майданчику;
 • при черговому впровадженні нової техніки і (або) технологій;
 • за результатами аналізу матеріалів розслідування аварій, нещасних випадків і виникнення професійних захворювань;
 • на вимогу представників Державної служби України з питань праці та ії територіальних органів.

6.3. Якщо протягом 5 років з дня затвердження (введення в дію) даної інструкції, ніяких змін умов на спортивному майданчику не відбулося, то її дія автоматично продовжується на наступні 5 років.
6.4. Відповідальність за своєчасне внесення змін і доповнень, а також перегляд даної інструкції покладається на співробітника, відповідального за охорону праці.

Інструкцію розробив
____________________________

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці закладу

З інструкцією ознайомлений (а)
«___»___________20___р.

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)


Якщо сторінка вам сподобалась, поділись з друзями: