Інструкція з охорони праці для організаторів спортивних змагань

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
___________________________
(посада керівника і
___________________________
скорочене найменування закладу)
"___"___________2024 № ______
(число, місяць рік)

Інструкція
з охорони праці № _______
для організаторів спортивних змагань

1. Загальні вимоги безпеки для організаторів спортивних змагань

1.1. Інструкція з охорони праці для організаторів спортивних змагань розроблена у відповідності до Закону України "Про охорону праці" (Постанова ВР України від 14.10.1992 № 2694-XII) в редакції від 20.01.2018р, на основі «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», затвердженого Наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29 січня 1998 року № 9 в редакції від 30 березня 2017 року, з урахуванням Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 № 15 в редакції від 30 січня 2017 року № 140.
1.2. Інструкція з охорони праці встановлює вимоги безпеки життєдіяльності для організаторів спортивних змагань у спортивному залі та на спортивному майданчику, а також виховних заходів та позашкільних занять з предмету фізична культура.
1.3. Дія даної інструкції з охорони праці для організаторів спортивних змагань поширюється на всіх працівників загальноосвітнього закладу, які організовують, проводять і беруть участь в проведенні спортивних змагань (викладачі, педагоги додаткової освіти, інструктори фізкультури, вихователі і т.д.).
1.4. До індивідуальної організації і безпосереднього проведення спортивних змагань у навчальному закладі допускаються особи, які:

 • досягли віку 18 років, пройшли обов'язковий періодичний медичний огляд і не мають медичних протипоказань для організації та проведення спортивних змагань в навчальному закладі;
 • отримали належну педагогічну освіту (базову або вищу) та мають відповідний досвід роботи в навчальному закладі;
  мають спеціальну освіту або належний досвід роботи;
 • пройшли вступний інструктаж та інструктаж на робочому місці;
 • ознайомлені з інструкціями з експлуатації та використання спортивного обладнання, з правилами проведення певних видів змагань, з даною інструкцією з охорони праці для організаторів спортивних змагань.

1.5. Організатор спортивних змагань зобов'язаний дотримуватися Правил внутрішнього трудового розпорядку і встановленого режиму роботи навчального закладу. Час і місце проведення спортивних змагань визначається виключно наказом директора закладу освіти або розпорядженням заступника директора з НВР в межах його компетенції.
1.6. До небезпечних і шкідливих факторів при організації та проведенні змагань у навчальному закладі відносяться:

 • фізичні (спортивні снаряди, обладнання, різні пристосування та інвентар; покриття спортивних майданчиків на території школи; статичні і динамічні перевантаження; метальні снаряди; небезпечна напруга в електричній мережі, система вентиляції при проведенні змагань в приміщенні школи; слизькі поверхні; гострі на поверхні басейну; екстремальні погодні умови і рельєф місцевості при проведенні змагань поза приміщеннями навчального закладу);
 • хімічні (наявність пилу; перевищення норми концентрації різних хімічних речовин у воді і в повітрі під час проведення спортивних змагань в басейні).

1.7. Місце, де проводяться спортивні змагання, повинно бути в обов'язковому порядку забезпечено аптечкою, укомплектованою необхідними медикаментами і перев’язочними засобами для надання першої допомоги постраждалим при травмах.
1.8. На спортивних змаганнях обов'язково повинен бути присутнім медичний працівник або працівник з числа співробітників школи, що має спеціальну медичну підготовку, внесений до наказу директора закладу про організацію та проведення спортивного змагання.
1.9. Учасники спортивних змагань зобов'язані дотримуватися зазначених правил їх проведення, вимог до спортивного одягу і взуття, а також правил особистої гігієни.
1.10. Приміщення, в яких проводяться спортивні змагання, повинні обов'язково мати не менш двох евакуаційних виходів, які позначаються світловими табличками з написом «Вихід», в повній мірі забезпечені необхідними первинними засобами пожежогасіння (не менше двох вогнегасників), обладнані автоматичною системою пожежної сигналізації, а також припливно-витяжною вентиляцією.
1.11. Всі вікна приміщень, в яких проходять шкільні спортивні змагання, не повинні мати решіток або повинні мати орні грати, які під час проведення змагань повинні бути відкриті.
1.12. У разі нещасного випадку з учасниками спортивних змагань, організатори негайно повинні повідомити адміністрацію навчального закладу, невідкладно вжити необхідних заходів та надати першу допомогу потерпілому.
1.13. Кількість місць у спортивному залі під час проведення спортивно-масових заходів та змагань треба встановлювати з розрахунку 0,7—1 м² на одного учня. Наповнювати зал понад установлену норму забороняється. Забороняється проводити спортивно-масові, заходи та змагання у приміщеннях, спортивних майданчиках, які не відповідають цим нормам. Коридори, шляхи і виходи з будівель, призначених для евакуації людей, повинні бути вільними. Двері з приміщень під час проведення спортивно-масових заходів забороняється зачиняти на ключ або запори, які важко відкриваються.
1.14. У разі порушення будь-ким з учнів правил і вимог техніки безпеки, з усіма учнями необхідно провести позаплановий інструктаж з техніки безпеки з обов'язковою його реєстрацією у відповідному журналі реєстрації інструктажів.
1.15. Організатори спортивних змагань, які не дотримались або порушили правила інструкції з охорони праці для організаторів спортивних змагань, притягуються до дисциплінарної відповідальності відповідно до затверджених правил внутрішнього трудового розпорядку навчального закладу і, при необхідності, повинні пройти повторну перевірку знань інструкцій і правил з охорони праці.

2. Вимоги безпеки для організаторів перед початком змагань

2.1. Переконатись в наявності наказу директора школи або розпорядження заступника директора навального закладу про проведення змагань.
2.2. В обов'язковому порядку провести вступний інструктаж з учнями з техніки безпеки для певного виду змагань з його обов'язковою реєстрацією в журналі встановленої форми і зразка.
2.3. Візуально перевірити справність електропроводки, спортивного обладнання та інвентарю, сантехнічного обладнання, системи вентиляції, меблів; цілісність скла і рам в приміщенні для проведення змагань учнів.
2.4. Якщо була виявлена несправність спортивного обладнання або інвентарю, організатор змагань зобов'язаний негайно повідомити заступника директора з АГР, а при його відсутності - чергового адміністратора освітнього закладу і зробити відповідний запис у журналі заявок.
2.5. Перевірити правильність установки спортивного обладнання, його кріплень і справність спортивного інвентарю, зробити потрібні зміни в цілях виключення травмування учнів.
2.6. Визначити наявність у школярів медичного допуску до змагань з фізкультури.
Перевірити на наявність необхідного спортивної одягу та взуття в учнів.
2.7. Заборонити учням приступати до змагань, в разі виявлення невідповідності спортивного обладнання встановленим в даному розділі вимогам, а також при неможливості виконати будь-які зазначені в даному розділі підготовчі до роботи дії.
2.8. До спортивних змагань не допускаються учні, одяг і (або) взуття яких не відповідають вимогам безпеки при проведенні конкретного виду змагань, а також учні, які не отримали медичного допуску до участі в даних змаганнях.

3. Вимоги безпеки під час проведення змагань

3.1. При проведенні шкільних спортивних змагань необхідно дотримуватися цієї інструкції з техніки безпеки для організаторів спортивних змагань, правила проведення змагань, вимоги та правила використання спортивного обладнання та інвентарю, електроосвітлення.
3.2. Під час змагань організатор зобов'язаний забезпечити:

 • наявність порядку і чистоти в приміщенні або призначеному місці проведення змагань;
 • додатковий інструктаж учнів про правила та вимоги техніки безпеки перед введенням нових видів змагань;
 • дотримання учнями вимог відповідної інструкції з техніки безпеки та охорони праці;
 • дотримання правил пожежної безпеки та ДСанПіН 5.5.2.008-01 для приміщення, в якому проводяться спортивні змагання;
 • необхідну страховку кожному учаснику змагань;
 • дотримання затвердженої програми проведення змагань в школі.

3.3. Організатору спортивних змагань забороняється:

 • допускати в експлуатацію несправне спортивне обладнання та (або) інвентар;
 • використання спортивного обладнання та інвентарю не за прямим призначенням, а в особистих цілях;
 • накопичувати спортивне обладнання та інвентар в місці проведення змагань;
 • виконувати власноруч ремонт спортивного обладнання, інвентарю та пристосувань;
 • залишати учнів без нагляду дорослих.

3.4. Після закінчення спортивних змагань необхідно привести використаний спортивний інвентар та обладнання в безпечний стан.
3.5. Використання в приміщеннях, де проводяться спортивні змагання, іонізаторів повітря допускається тільки під час перерв в змаганнях і при відсутності людей в приміщенні.
3.6. При відкритих вікнах в приміщенні, де проводяться змагання, необхідно запобігти наявність протягів, які можуть привести до розбиття скла і травмування людей.

4. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях при проведенні змагань

4.1. При виникненні аварійних ситуацій (замикання електропроводки, прорив водопровідних труб, загоряння; задимлення, поява сторонніх запахів і т.п.), які можуть призвести до травмування та (або) отруєння учнів, організатор змагань зобов'язаний негайно вивести учнів з приміщення, де проводяться змагання , керуючись затвердженою схемою евакуації; повідомити про подію інженеру з охорони праці та заступнику директора з АГР, а в разі їх відсутності - черговому адміністратору установи або безпосередньо директору школи.
4.2. У разі, якщо є постраждалі серед учнів, організатор змагань зобов'язаний терміново звернутися до лікаря, який чергує на змаганнях, а при необхідності самому надати долікарську допомогу.
4.3. При отриманні учням удару електричним струмом, в першу чергу необхідно звільнити потерпілого від дії струму шляхом відключення електроживлення, звернутися до чергового медичного працівника навчального закладу і, при необхідності, надати потерпілим першу долікарську допомогу.
4.4. У разі, якщо сталася пожежа, потрібно негайно довести до відома пожежну охорону і безпосереднього директора освітнього закладу, після чого приступити до гасіння пожежі наявними засобами.

5. Вимоги безпеки після закінчення спортивних змагань

5.1. Після закінчення змагань організатор зобов'язаний:

 • привести спортивне обладнання та всі пристосування до належного стану;
 • прибрати спортивний інвентар в місця, відведені для його зберігання;
 • організовано вивести учнів з приміщення, де були проведені змагання.

5.2. Перевірити і вимкнути освітлення, перекрити крани з водою, закрити щільно усі вікна.
5.3. Якщо при огляді були виявлені несправні меблі, спортивні спорядження, елементи системи вентиляції, порушена цілісність вікон, необхідно негайно довести до відома заступника директора з АГР, а при його відсутності на робочому місці - чергового адміністратора школи і залишити запис у відповідному журналі заявок.

6. Завершальні положення інструкції

6.1. Перевірка і перегляд цієї інструкції здійснюються не рідше одного разу на 5 років.
6.2. Дана інструкція може бути достроково переглянута в наступних випадках:

 • при перегляді міжгалузевих і галузевих правил і типових інструкцій з техніки безпеки та охорони праці;
 • при зміні правил проведення спортивних змагань у закладі освіти;
 • при введенні в експлуатацію будь-якого нового спортивного обладнання та (або) технологій;
 • за результатами аналізу матеріалів розслідування аварій, нещасних випадків і професійних захворювань в загальноосвітньому навчальному закладі;
 • на вимогу представників Державної служби України з питань праці та ії територіальних органів.

6.3. Якщо протягом 5 років з дня затвердження (введення в дію) даної інструкції з охорони праці для організаторів спортивних змагань, правила проведення змагань в освітній організації не змінюються, то її дія збільшується ще на 5 років.
6.4. Відповідальність за своєчасне внесення змін і доповнень, а також перегляд цієї інструкції з охорони праці покладається на спеціаліста з охорони праці загальноосвітнього закладу.

Інструкцію розробив
____________________________

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці закладу

З інструкцією ознайомлений (а)
«___»___________20___р.

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)


Якщо сторінка вам сподобалась, поділись з друзями: