Інструкція з охорони праці у тренажерній залі

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
___________________________
(посада керівника і
___________________________
скорочене найменування закладу)
"___"___________2024 № ______
(число, місяць рік)

Інструкція
з охорони праці № _______
у тренажерній залі

1. Загальні вимоги безпеки в тренажерній залі

1.1. Інструкція з охорони праці під час проведення занять у тренажерній залі розроблена у відповідності до Закону України "Про охорону праці" (Постанова ВР України від 14.10.1992 № 2694-XII) в редакції від 20.01.2018р, на основі «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», затвердженого Наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29 січня 1998 року № 9 в редакції від 30 березня 2017 року, з урахуванням Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 № 15 в редакції від 30 січня 2017 року № 140.
1.2. Інструкція з охорони праці встановлює вимоги безпеки життєдіяльності для учнів 1-11 класів під час проведення уроків фізкультури у тренажерній залі, а також виховних заходів та позашкільних занять з предмету фізична культура.
1.3. Представлені положення даної інструкції з охорони праці в тренажерному залі поширюється на всіх співробітників загальноосвітнього навчального закладу, які проводять навчальні заняття з учнями в тренажерному залі (викладачів, педагогів додаткової освіти, інструкторів фізкультури і т.п.).
1.4. До самостійної роботи в тренажерному залі допускаються особи, які:

 • досягли віку 18 років, мають обов'язковий періодичний медичний огляд при відсутності будь-яких медичних протипоказань для самостійної роботи в тренажерному залі;
 • отримали належну педагогічну освіту (базову або вищу) та мають відповідний досвід роботи в загальноосвітньому навчальному закладі;
 • пройшли необхідний вступний інструктаж з техніки безпеки, інструктаж на робочому місці;
 • ознайомлені з усіма інструкціями з експлуатації тренажерів, спортивного обладнання та необхідних пристосувань.

1.5. Співробітник, що працює в тренажерній залі, зобов'язаний дотримуватися Правил внутрішнього трудового розпорядку, а також режиму роботи загальноосвітнього навчального закладу. Графік роботи в тренажерному залі визначається розкладом занять, який має бути затвердженим директором загальноосвітнього навчального закладу.
1.6. Шкідливими і небезпечними чинниками при проведенні занять в тренажерній залі є:

 • фізичні фактори, такі як тренажери, спортивне обладнання та інвентар; висока напруга в електричній мережі; система вентиляції; підвищені статичні і динамічні навантаження);
 • хімічні фактори, такі як підвищене забруднення повітря в приміщенні пилом.

1.7. Про всі виявлені несправності на робочому місці співробітник, що працює в тренажерному залі, зобов'язаний негайно інформувати інженера з охорони праці та заступника директора з АГР, а в разі їх відсутності на робочому місці - директора установи або чергового адміністратора.
До таких несправностей відносяться:

 • різні несправності в електропроводці;
 • несправності спортивного обладнання та інвентарю;
 • несправності сантехнічного обладнання;
 • несправності системи вентиляції;
 • несправності меблів;
 • порушення цілісності стекол.

При виявлення даних несправностей необхідно обов'язково внести відповідний запис до журналу заявок загальноосвітнього навчального закладу.
1.8. Для забезпечення пожежної безпеки в визначеному і легкодоступному місці тренажерного залу повинен знаходитися справний вогнегасник.
1.9. Для надання невідкладної долікарської допомоги в визначеному і легкодоступному місці тренажерного залу повинна знаходитися медична аптечка, повністю укомплектована всіма необхідними медикаментами і перев’язочними засобами, термін придатності якої в тренажерному залі повинен регулярно перевірятися.
1.10. У тренажерному залі на видному місці повинна бути розміщена інструкція з техніки безпеки, призначена для учнів.
1.11. На початку кожного навчального року необхідно проводити з усіма учнями Вступний інструктаж (для цього необхідно відокремити урок за планом) з техніки безпеки з обов'язковим записом в журналі реєстрації інструктажів учнів.
1.12. Перед початком проведення занять на нових типах тренажерів, з впровадженням нових видів спортивного обладнання (інвентарю) і виконанням нових фізичних вправ, необхідно провести з усіма учнями новий інструктаж з техніки безпеки з обов'язковим записом у відповідних журналах.
1.13. У разі отримання травми будь-ким з учнів співробітник, що працює в тренажерній залі, зобов'язаний терміново повідомити про те, що трапилося, чергового адміністратора і медичного працівника даного загальноосвітнього навчального закладу. При необхідності, терміново надати першу невідкладну долікарську допомогу потерпілим.
1.14. У разі невиконання або порушення будь-ким з школярів техніки безпеки, з усіма учнями необхідно провести Позаплановий інструктаж з техніки безпеки з його обов'язковою реєстрацією у відповідному журналі.
1.15. Усі вікна в тренажерному залі НЕ повинні мати решіток або мати орні грати, ключі від яких повинні безпосередньо зберігатися у визначеному і легкодоступному місці тренажерного залу.
1.16. За будь-яке невиконання або порушення положень інструкції з охорони праці в тренажерному залі співробітник, що працює в тренажерному залі, несе персональну відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

2. Вимоги безпеки перед початком занять в тренажерному залі

2.1. Перед початком роботи в тренажерному залі необхідно візуально перевірити справність електропроводки, тренажерів, спортивного обладнання та інвентарю, сантехнічного обладнання, системи вентиляції, меблів, а також цілісність шибок.
2.2. Необхідно перевірити правильність установки тренажерів, спортивного обладнання та інвентарю, провести необхідні зміни з метою виключення отримання травм.
2.3. Звільнити від навчальних занять учнів до моменту надання ними медичної довідки про можливість виконання підвищених фізичних навантажень.
2.4. Необхідно перевірити наявність необхідного спортивного одягу та взуття у всіх учнів.
2.5. У разі виявлення будь-яких несправностей тренажерів, спортивного обладнання та інвентарю співробітник, що працює в тренажерному залі, зобов'язаний своєчасно проінформувати про це заступника директора з АГР, а при його відсутності на робочому місці - чергового адміністратора загальноосвітнього навчального закладу і внести необхідні записи в журнал заявок.
2.6. Необхідно звільнити від навчальних занять всіх учнів в разі виявлення будь-яких невідповідностей тренажерів, спортивного обладнання та інвентарю встановленим в даній інструкції з техніки безпеки в тренажерному залі вимогам, а також при неможливості виконати зазначені в даній інструкції підготовчі до роботи дії.
2.7. Не допускати до навчальних занять тих учнів, одяг і (або) взуття яких не відповідають вимогам техніки безпеки при проведенні конкретного виду діяльності в тренажерному залі, а також учнів, які мають медичні протипоказання.

3. Вимоги безпеки під час проведення роботи в тренажерному залі

3.1. Під час проведення роботи в тренажерному залі необхідно суворо дотримуватися правил експлуатації тренажерів, спортивного обладнання та інвентаря, електроосвітлення. Також необхідно безумовно дотримуватися всіх рекомендацій медичного працівника щодо дозування фізичного навантаження для учнів.
3.2. Співробітник, що працює в тренажерному залі, зобов'язаний забезпечити:

 • підтримання належного порядку і чистоти в тренажерному залі;
 • проведення додаткового інструктажу учнів з техніки безпеки перед виконанням фізичних вправ на тренажерах з великими навантаженнями;
 • суворе дотримання учнями всіх вимог відповідних інструкцій з техніки безпеки при виконанні фізичних вправ на конкретних тренажерах і з використанням спортивного обладнання;
 • суворе дотримання всіх вимог ДСанПіН 5.5.2.008-01 в тренажерному залі.

3.3. Під час проведення роботи в тренажерному залі заборонено:

 • використовувати тренажери, спортивне обладнання та інвентар в якості підставок під предмети;
 • допускати зайве скупчення невикористаного спортивного обладнання та інвентарю в тренажерному залі;
 • самостійно проводити ремонт тренажерів, спортивного устаткування і пристосувань;
 • залишати учнів в тренажерному залі одних без нагляду.

3.4. Після завершення виконання школярами фізичних вправ необхідно забезпечити приведення тренажерів, спортивного інвентаря та обладнання в безпечний стан.
3.5. Використання іонізаторів повітря можливо тільки під час перерв в роботі та при відсутності людей і приміщенні.
3.6. Під час відкривання віконних рам необхідно стежити за відсутністю протягів, які можуть спричинити за собою пошкодження віконного скла.

4. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях у тренажерному залі

4.1. У разі виникнення аварійних ситуацій, які можуть спричинити отримання травм учнями і (або) отруєння учнів, співробітник, що працює в тренажерному залі загальноосвітнього навчального закладу, зобов'язаний негайно евакуювати з тренажерного залу всіх учнів, керуючись схемою евакуації та дотримуючись при цьому спокою і порядку. До аварійних ситуацій відносяться: замикання електропроводки, прорив водопровідних труб, задимлення, поява сторонніх запахів і т.п. Потім необхідно негайно повідомити про те, що трапилося інженеру з охорони праці та заступнику директора з АГР, а в разі їх відсутності на робочому місці - чергового адміністратора та директора установи.
4.2. При ураженні будь-кого з учнів електричним струмом необхідно негайно вжити всіх можливих заходів по його звільненню від дії електричного струму шляхом відключення електроживлення, терміново звернутися за допомогою до лікаря даного загальноосвітнього навчального закладу і, при необхідності, надати першу невідкладну долікарську допомогу потерпілому.
4.3. У разі наявності постраждалих серед учнів співробітник, що працює в тренажерному залі, зобов'язаний терміново звернутися за допомогою до лікаря даного загальноосвітнього навчального закладу, а, при необхідності, надати першу долікарську допомогу постраждалим особам.
4.4. У разі виникнення загоряння необхідно відключити електроживлення, терміново повідомити про те, що трапилося в найближче відділення пожежної охорони, а також директору школи, після чого приступити до ліквідації пожежі всіма наявними первинними засобами пожежогасіння.

5. Вимоги безпеки після завершення роботи в тренажерному залі

5.1. Після завершення занять співробітник, що працює в тренажерному залі, зобов'язаний:

 • привести тренажери, спортивне обладнання та пристосування у належний стан;
 • скласти спортивний інвентар в спеціально відведені місця, призначені для його зберігання;
 • організовано вивести всіх учнів з тренажерного залу.

5.2. Вимкнути освітлення, перекрити водопровідні крани і закрити всі вікна.
5.3. При виявленні будь-яких несправностей меблів, тренажерів, спортивного обладнання, системи вентиляції, порушення цілісності шибок необхідно своєчасно інформувати про це заступника директора з АГР, а при його відсутності на робочому місці - чергового адміністратора загальноосвітнього навчального закладу і внести відповідний запис в наявний журнал заявок.

6. Завершальні положення інструкції

6.1. Перевірка і перегляд інструкції з охорони праці в тренажерному залі повинна здійснюватися не рідше одного разу на 5 років.
6.2. Дана інструкція повинна бути достроково переглянута в наступних випадках:

 • при перегляді міжгалузевих і галузевих правил і типових інструкцій з охорони праці та техніки безпеки;
 • при виникненні будь-яких змін умов праці у тренажерному залі загальноосвітнього навчального закладу;
 • при черговому впровадженні нової техніки і (або) нових технологій;
 • за результатами аналізу матеріалів розслідування аварій та нещасних випадків на робочому місці, а також професійних захворювань;
 • у разі вимоги Державної служби України з питань праці та ії територіальних органів.

6.3. Якщо протягом 5 років з дня затвердження (введення в дію) даної інструкції з техніки безпеки в тренажерному залі умови праці в тренажерному залі не змінюються, то її дія автоматично продовжується на наступні 5 років.
6.4. Відповідальність за своєчасне внесення змін і доповнень, а також перегляд даної інструкції в тренажерному залі покладається на відповідального за охорону праці співробітника загальноосвітнього навчального закладу.

Інструкцію розробив
____________________________

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці закладу

З інструкцією ознайомлений (а)
«___»___________20___р.

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)


Якщо сторінка вам сподобалась, поділись з друзями: