Інструкція з охорони праці для вожатого

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
___________________________
(посада керівника і
___________________________
скорочене найменування закладу)
"___"___________2024 № ______
(число, місяць рік)

Інструкція
з охорони праці для вожатого

1. Загальні положення

1.1. Інструкція з охорони праці для вожатого розроблена відповідно до Закону України «Про охорону праці» (Постанова ВР України від 14.10.1992 № 2694-XII) в редакції від 20.01.2018р, на основі «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», затвердженого Наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29 січня 1998 року № 9 в редакції від 1 вересня 2017 року, з урахуванням «Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» ДСанПіН 5.5.2.008-01, затверджених постановою Головного санітарного лікаря України від 14.08.2001 р. № 63 і погоджених Міністерством освіти і науки України від 05.06.2001 р.
1.2. Ця Інструкція встановлює вимоги охорони праці перед початком, під час і після закінчення роботи вожатого, що працює в школі, а також порядок його дій і вимоги з охорони праці в аварійних ситуаціях.
1.3. До самостійної роботи на посаді вожатого мають допуск особи, які пройшли обов'язковий періодичний медичний огляд при відсутності будь-яких протипоказань до самостійної роботи вожатим, вивчили цю інструкцію і пройшли інструктажі та перевірку знань вимог охорони праці.
1.4. Вожатий школи повинен пройти навчання і мати навички надання першої допомоги постраждалим, знати порядок дій при виникненні пожежі або іншої НС і евакуації, вміти користуватися первинними засобами пожежогасіння (вогнегасниками).
1.5. Вожатий школи повинен знати і дотримуватися правил особистої гігієни. Взуття, одяг працівника загальноосвітнього закладу повинні бути зручними в користуванні і мати охайний вигляд.
1.6. Вожатий школи несе персональну відповідальність за невиконання, або неналежне виконання правил охорони праці визначені інструкціями, наказами, розпорядженнями, вказівками адміністрації загальноосвітнього закладу.
1.7. Працівник, який допустив невиконання чи порушення цієї інструкції з охорони праці для вожатого, притягується до дисциплінарної відповідальності згідно зі Статутом, Правилами внутрішнього трудового розпорядку та чинним законодавством України.

2. Вимоги безпеки вожатого перед початком роботи

2.1. Необхідно переконатися в тому, що місця проведення навчальних занять, практичних робіт і т. п. відповідають всім нормам охорони праці.
2.2. Упевнитися в наявності первинних засобів пожежогасіння і терміну їх придатності, в наявності аптечки першої допомоги і укомплектованості її всіма необхідними медикаментами.
2.3. Провести огляд санітарного стану кабінету і провітрити його.
2.4. Провести перевірку працездатності персонального компьютера, упевнитися в справності електричного обладнання, ТЗН, оргтехніки в робочому кабінеті.
2.5. Переконатися в безпеці робочого місця, перевірити на стійкість і справність меблі.
2.6. Переконатися, що температура повітря в приміщенні відповідає необхідним санітарним нормам.
2.7. Не допустити початку робіт учнями у разі виявлення невідповідності їх робочих місць встановленим у представленому розділі вимогам, а також при неможливості виконати зазначені в даному розділі підготовчі до роботи дії.
2.8. При виявленні недоліків в роботі обладнання або поломок меблів повідомити заступнику директора з адміністративно-господарської частини (завгоспу) та не використовувати дане обладнання та меблі до повного усунення всіх виявлених недоліків.

3. Вимоги безпеки вожатого під час проведення роботи

3.1. Під час проведення роботи вожатий зобов'язаний контролювати дотримання всіх вимог охорони праці учнями.
3.2. Всі установки, стенди і прилади в навчальному приміщенні повинні бути розміщені відповідно до правил і норм безпеки і виробничої санітарії.
3.3. Необхідно своєчасно здійснювати контроль безпечного стану навчальних місць, приладів та обладнання.
3.4. Необхідно стежити за відповідним санітарно-гігієнічним станом навчального приміщення.
3.5. Необхідно дотримуватися вимог даної інструкції та інших інструкцій при виконанні робіт і роботі з комп'ютерним і демонстраційним обладнанням.

4. Вимоги безпеки вожатого після роботи

4.1. Після завершення занять необхідно перевірити чистоту і справність використовуваного обладнання, спорядження та іншого майна.
4.2. Проконтролювати приведення учнями в належний порядок того місця, де проводився захід.
4.3. Повністю відключити електричні прилади, персональний комп'ютер, принтер, відключити від електроживлення технічні засоби навчання (ТЗН).
4.4. Ретельно провітрити кабінет.
4.5. Закрити вікна, вимити руки і перекрити воду.
4.6. Упевнитися в протипожежній безпеці приміщення, вимкнути освітлення і закрити кабінет на ключ.
4.7. Про всі недоліки, помічені під час роботи, доповісти заступнику директора з адміністративно-господарської частини навчального закладу (при відсутності – іншій посадовій особі).

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. При поганому самопочутті кого-небудь з учнів необхідно негайно супроводити його до медичного працівника навчального закладу (або в найближчий лікувальний заклад), потім поінформувати про це свого безпосереднього керівника (заст. директора з виховної роботи або директора навчального закладу).
5.2. При виникненні небезпечних, екстремальних або надзвичайних ситуацій (пожежі, прориву системи опалення, водопроводу, замиканні електропроводки, при виявленні підозрілих предметів тощо) необхідно терміново повідомити про це заступника директора по АГЧ або безпосередньо директора навчального закладу. Вожатий зобов'язаний вжити екстрених заходів щодо евакуації всіх учнів та можливої ліквідації (локалізації) ситуації, що виникла відповідно до розроблених правил безпеки та інструкцій з охорони праці.
5.3. При отриманні травми будь-ким з учнів (поранення, отруєння, опіку) необхідно екстрено надати першу допомогу потерпілому, при необхідності організувати його транспортування до найближчого лікувального закладу. Необхідно своєчасно проінформувати про те, що трапилося свого безпосереднього керівника.
5.4. У разі отримання травми покликати на допомогу, скористатися аптечкою першої допомоги, звернутися за медичною допомогою до медпункту навчального закладу і повідомити про це директора школи (при відсутності – іншу відповідальну особу).
5.5. У разі виникнення пожежі необхідно у першу чергу евакуювати учнів з кабінету (керуючись планом евакуації з приміщення) в безпечне місце, задіяти систему оповіщення про пожежу, повідомити в пожежну службу за телефоном 101, доповісти адміністрації школи. При відсутності явної загрози життю приступити до гасіння осередку пожежі за допомогою первинних засобів пожежогасіння.
5.6. У разі загрози або виникнення вогнища небезпечного впливу техногенного характеру діяти відповідно до плану евакуації, Інструкції про порядок дій у разі загрози та виникнення НС техногенного характеру.

Інструкцію розробив
____________________________

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці закладу

З інструкцією ознайомлений (а)
«___»___________20___р.

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)


Якщо сторінка вам сподобалась, поділись з друзями: