Інструкція з охорони праці для керівника шкільного музею

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
___________________________
(посада керівника і
___________________________
скорочене найменування закладу)
"___"___________2024 № ______
(число, місяць рік)

Інструкція з охорони праці
для керівника шкільного музею

1. Загальні положення.

1.1. Інструкція з охорони праці для керівника шкільного музею розроблена відповідно до Закону України «Про охорону праці» (Постанова ВР України від 14.10.1992 № 2694-XII) в редакції від 20.01.2018р, на основі «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», затвердженого Наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29 січня 1998 року № 9 в редакції від 1 вересня 2017 року, з урахуванням «Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» ДСанПіН 5.5.2.008-01, затверджених постановою Головного санітарного лікаря України від 14.08.2001 р. № 63 і погоджених Міністерством освіти і науки України від 05.06.2001 р.
1.2. Ця Інструкція встановлює вимоги охорони праці перед початком, під час і після закінчення роботи керівника шкільного музею, а також порядок його дій і вимоги з охорони праці в аварійних ситуаціях.
1.3. До самостійної роботи на посаді керівника шкільного музею мають допуск особи, які пройшли обов'язковий періодичний медичний огляд при відсутності будь-яких протипоказань до самостійної роботи керівником шкільного музею, ознайомилися з цією інструкцією і пройшли необхідний інструктаж з охорони праці.
1.4. Керівник шкільного музею є відповідальною особою, що відповідає за організацію краєзнавчої, музейної, пошукової роботи, за створення здорових і безпечних умов під час проведення перерахованих заходів.
1.5. Обов'язками керівника шкільного музею в галузі охорони праці є:

  • організація краєзнавчої, музейної, пошукової роботи учнів в суворій відповідності з нормами і правилами охорони праці;
  • здійснення контролю дотримання учнями всіх правил безпеки під час проведення краєзнавчих, музейних, пошукових заходів;
  • здійснення контролю дотримання всіх санітарно-гігієнічних норм і вимог, правил охорони праці та пожежної безпеки під час проведення даних заходів;
  • виконання всіх положень даної інструкції з охорони праці та інших інструкцій з охорони праці та техніки безпеки в приміщенні музею.

1.4. Співробітник повинен пройти навчання і мати навички надання першої допомоги постраждалим, знати порядок дій при виникненні пожежі або іншої НС і евакуації.
1.5. Невиконання або порушення цієї інструкції з охорони праці для керівника шкільного музею, притягується до дисциплінарної відповідальності згідно зі Статутом, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, трудовим законодавством України і, при необхідності, проходить позачергову перевірку знань встановлених норм і правил охорони праці.

2. Вимоги безпеки керівника шкільного музею перед початком проведення роботи

2.1. Перед початком проведення роботи керівнику шкільного музею необхідно провести перевірку справності та належної чистоти використовуваного обладнання, матеріального забезпечення, використовуваних засобів навчання.
2.2. Упевнитися в наявності первинних засобів пожежогасіння і терміну їх придатності, в наявності аптечки першої допомоги і укомплектованості всіма необхідними медикаментами.
2.3. Провести огляд санітарного стану кабінету і провітрити його.
2.4. Необхідно переконатися в тому, що місця проведення заходів відповідають всім нормам і правилам охорони праці.
2.5. Необхідно провести перевірку знань учнів за правилами безпеки та охорони праці (при необхідності провести додатковий інструктаж з техніки безпеки з обов'язковим внесенням відповідної позначки в журнал реєстрації інструктажів учнів школи).
2.6. При виявленні недоліків в роботі обладнання або поломок меблів повідомити заступнику директора з адміністративно-господарської частини (завгоспу) та не використовувати дане обладнання та меблі в приміщенні до повного усунення всіх виявлених недоліків.

3. Вимоги безпеки керівника шкільного музею під час роботи

3.1. Під час проведення роботи керівник шкільного музею зобов'язаний контролювати дотримання всіх вимог і норм охорони праці, всіх розділів і пунктів інструкції з охорони праці, інструкцій з пожежної безпеки та електробезпеки в приміщенні музею школи.
3.2. Всі установки і обладнання повинні бути розміщені відповідно до правил і норм охорони праці і виробничої санітарії.
3.3. Необхідно стежити за відповідним санітарно-гігієнічним станом приміщення і місць проведення заходів.
3.4. Під час проведення екскурсій необхідно стежити за тим, щоб експонати музею перебували в безпечних місцях, без дозволу їх не пересували, не піднімали і не використовували яким-небудь іншим чином. Забороняється торкатися руками до експонатів без дозволу керівника шкільного музею.
3.5. Під час проведення інвентаризації, складання та розробки навчальної музейної експозиції, чищення, сушіння, реставрації необхідно бути надзвичайно уважним та обережним.
3.6. Під час роботи з ріжучими, колючими інструментами, склом, керамікою необхідно в цілях безпеки використовувати захисні рукавички, м'яку підкладку і тканинні відрізи.
3.7. Під час очищення експонатів необхідно застосовувати спеціальні щітки і скребки, а також використовувати фартухи, ватно-марлеві пов'язки і захисні рукавиці.
3.8. В шкільному музеї заборонено зберігання вибухових і пожежонебезпечних речовин і предметів, зброї як вогнепальної, так і холодної, виробів з дорогоцінних металів.
3.9. Необхідно щодня проводити ретельне провітрювання і вологе прибирання приміщення музею в школі.

4. Вимоги охорони праці керівника шкільного музею по завершенню роботи

4.1. Повністю відключити електричні прилади, персональний комп'ютер, принтер, відключити від електроживлення технічні засоби навчання (ТЗН).
4.2. Ретельно провітрити приміщення.
4.3. Привести в порядок своє робоче місце, прибрати у відведені місця для зберігання документацію, наочні і методичні посібники, роздатковий матеріал, а також проконтролювати винос сміття з приміщення навчального кабінету.
4.4. Закрити вікна, вимити руки і перекрити воду.
4.5. Перевірити наявність первинних засобів пожежогасіння. При закінченні терміну експлуатації вогнегасника передати його особі, відповідальній за пожежну безпеку в школі, для подальшої перезарядки. Встановити в приміщенні новий вогнегасник.
4.6. Упевнитися в протипожежній безпеці приміщення, вимкнути освітлення і закрити приміщення на ключ.
4.7. Про всі недоліки, помічені під час роботи, доповісти заступнику директора з адміністративно-господарської роботи навчального закладу (при відсутності – іншій посадовій особі).

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.

5.1. При поганому самопочутті кого-небудь з учнів необхідно негайно супроводити його до медичного працівника навчального закладу (або в найближчий лікувальний заклад), своєчасно проінформувати про це своє керівництво.
5.2. При виникненні небезпечних, екстремальних або надзвичайних ситуацій (пожежі, прориву системи опалення, водопроводу, замиканні електропроводки, при виявленні підозрілих предметів тощо) необхідно негайно повідомити про це заступника директора з адміністративно-господарської частини або безпосередньо директора школи. Слід вжити екстрених заходів щодо евакуації всіх учнів та можливої ліквідації (локалізації) ситуації, що виникла відповідно до розроблених правил та інструкцій з охорони праці.
5.3. При виникненні неполадок в роботі електрообладнання, появі іскор, диму і запаху гару негайно відключити обладнання від електричної мережі і доповісти про це заступника директора з адміністративно-господарської частини (завгоспу). Роботу можна продовжувати тільки після усунення виниклих неполадок.
5.4. У разі виникнення пожежі необхідно у першу чергу евакуювати учнів з кабінету (керуючись планом евакуації з приміщення) в безпечне місце, задіяти систему оповіщення про пожежу, повідомити в пожежну службу за телефоном 101, доповісти адміністрації школи. При відсутності явної загрози життю приступити до гасіння осередка пожежі за допомогою первинних засобів пожежогасіння.
5.5. У разі отримання травми покликати на допомогу, скористатися аптечкою першої допомоги, звернутися за медичною допомогою до медпункту навчального закладу і повідомити про це директора школи (при відсутності – іншу відповідальну посадову особу).
5.6. У випадку одержання травми учнями надати потерпілому першу допомогу, викликати шкільну медсестру (або доставити в медпункт), у разі необхідності, викликати швидку медичну допомогу, доповісти про подію директору школи (при відсутності – іншій посадовій особі).
5.7. У разі загрози або виникнення осередка небезпечного впливу техногенного характеру діяти відповідно до плану евакуації, Інструкції про порядок дій у разі загрози та виникнення НС техногенного характеру.

Інструкцію розробив
____________________________

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці закладу

З інструкцією ознайомлений (а)
«___»___________20___р.

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)


Якщо сторінка вам сподобалась, поділись з друзями: