Інструкція з охорони праці в адміністративному кабінеті ДНЗ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
___________________________
(посада керівника і
___________________________
скорочене найменування закладу)
"___"___________2024 № ______
(число, місяць рік)

Інструкція
з охорони праці в адміністративному кабінеті

1. Загальні вимоги

1.1. Дана інструкція з охорони праці в адміністративному кабінеті ДНЗ розроблена на виконання Закону України № 2695-XII від 14.10.92 «Про охорону праці» в редакції від 12.02.2015р, Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, затвердженого наказом МОНУ 18.04.2006 № 304 (в редакції від 26.03.2013р, наказ № 378), Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого Наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29.01.1998р № 9 (в редакції від 30.03.2017р., наказ № 526).
1.2. Дія інструкції з охорони праці в адміністративному кабінеті ДНЗ (дитячого сада) поширюється на всіх працівників дошкільного навчального закладу, які мають для виконання своїх посадових обов'язків кабінет, в якому не здійснюється навчання дітей (завідувач ДНЗ, заступники, працівники бухгалтерії, практичний психолог, вчитель-логопед, педагог-організатор, соціальний педагог, ІТП при здійсненні адміністративної роботи тощо).
1.3. До самостійної роботи в адміністративному кабінеті ДНЗ допускаються наступні особи:

 • не молодші 18 років, які пройшли обов'язковий періодичний медичний огляд і не мають медичних протипоказань для виконання роботи на відповідній посаді;
 • пройшли обов'язковий вступний інструктаж та первинний інструктаж на робочому місці;
 • пройшли обов'язковий вступний інструктаж з електробезпеки з присвоєнням групи допуску, що відповідає займаній посаді співробітника;
 • пройшли необхідне навчання з охорони праці і техніки безпеки з експлуатації відповідного обладнання, пристосувань та інструментів, які використовуються в адміністративному кабінеті.

1.4. Небезпечними чинниками при роботі в адміністративних кабінетах є:

 • фізичні фактори (небезпечна напруга в електричній мережі; система вентиляції);
 • психофізіологічні фактори (напруга органів зору й уваги; інтелектуальні й емоційні навантаження; тривалі статичні навантаження і монотонність роботи).

1.5. Про всі несправності електропроводки і побутової техніки працівник дошкільного навчального закладу зобов'язаний терміново повідомити інженеру з охорони праці та свого безпосереднього керівника, а у разі їх відсутності – черговому адміністратору і головному інженеру закладу, обов'язково зробити запис у журналі заявок.
1.6. Працівник дошкільного навчального закладу зобов'язаний неухильно дотримуватися вимог пожежної безпеки.
1.7. Для забезпечення пожежної безпеки на видному легкодоступному місці повинен завжди перебувати справний вогнегасник.
1.8. Для надання долікарської медичної допомоги на видному легкодоступному місці повинна знаходитися аптечка.
1.9. Усі вікна адміністративного кабінету повинні бути не заґратовані, або мати решітки, що відкриваються, ключі від яких зберігаються у легкодоступному місці.
1.10. За порушення даної інструкції з охорони праці в адміністративному кабінеті ДНЗ працівник дошкільного навчального закладу несе сувору персональну відповідальність згідно з чинним законодавством.

2. Вимоги охорони праці в адміністративному кабінеті перед початком роботи

Співробітнику перед початком роботи в адміністративному кабінеті необхідно:
2.1. Ретельно провітрити адміністративне приміщення.
2.2. Перевірити справність обладнання свого робочого місця (встановлення стола, стільця) і, за необхідності, провести зміни для виключення незручних поз і тривалих напруг тіла.
2.3. Категорично забороняється приступати до виконання роботи у разі виявлення невідповідності свого робочого місця встановленим у цьому розділі вимогам охорони праці, а також при неможливості виконати зазначені в даному розділі інструкції підготовчих дій.

3. Вимоги охорони праці в адміністративному кабінеті під час роботи

3.1. Працівник дошкільного навчального закладу зобов'язаний:

 • дотримуватися справжньої інструкції з охорони праці в адміністративному кабінеті ДНЗ (дитячого садка);
 • суворо виконувати правила експлуатації та інструкції з охорони праці та техніки безпеки з використання обладнання, приладів, пристроїв і пристосувань;
 • систематично утримувати в порядку і чистоті своє робоче місце;
 • неухильно дотримуватися загальних вимог гігієни праці.

3.2. Під час роботи працівнику забороняється:

 • допускати скупчення паперів на своєму робочому місці;
 • самостійно розбирати і ремонтувати обладнання, прилади, пристрої і пристосування;
 • залишати без нагляду включене обладнання, прилади, пристрої і пристосування.

3.3. Під час регламентованих перерв з метою зниження нервово-емоційної напруги, стомлення зорового апарату, усунення впливу гіподинамії та гіпокінезії, запобігання розвитку стомлення рекомендується обов'язково виконувати відповідні комплекси фізичних вправ.
3.4. Використання іонізаторів повітря допускається тільки під час перерв у роботі та за відсутності людей в адміністративному приміщенні дошкільного навчального закладу.

4. Вимоги охорони праці в адміністративному кабінеті після закінчення роботи

4.1. Після закінчення роботи працівник навчального закладу зобов'язаний:

 • відключити живлення електрообладнання (комп'ютера, ноутбука, принтера, ксерокса і т.д.), приладів у послідовності, встановленій відповідними інструкціями з їх експлуатації з урахуванням характеру виконуваних робіт;
 • уважно оглянути приміщення кабінету;
 • прибрати зі свого столу в кабінеті робочі матеріали і привести в повний порядок робоче місце;
 • відключити освітлення, перекрити водопровідні крани, закрити вікна і кватирки.

4.2. При виявленні несправності меблів, обладнання, приладів і пристроїв, порушення цілісності скла терміново проінформувати про це заступника завідувача з адміністративно-господарчої частини (завгоспа), а при його відсутності – чергового адміністратора дошкільного навчального закладу і зробити обов'язковий і чіткий запис у зошиті заявок.

5. Вимоги охорони праці в аварійних ситуаціях

5.1. При виявленні працівником обриву проводів живлення або порушення цілісності їх ізоляції, несправності заземлення та інших пошкоджень електрообладнання в адміністративному кабінеті, появи запаху гару, іскріння, кіптяви, сторонніх звуків в роботі обладнання та тестових сигналів несправності, негайно припинити свою роботу і відключити несправне обладнання, повідомити про це завідувача ДНЗ (при відсутності - завгоспа) або чергового адміністратора.
5.2. У разі загоряння устаткування в адміністративному кабінеті необхідно терміново знеструмити обладнання, при наявності в приміщенні людей, вивести їх в безпечне місце, повідомити до пожежної частини за телефоном 01 (101) та безпосередньому завідувачу дошкільним навчальним закладом, після чого приступити до самостійного гасіння пожежі наявними засобами пожежогасіння.
5.3. При отриманні травми необхідно надати собі першу долікарську допомогу або покликати на допомогу, звернутися до медичної сестри, повідомити про те, що трапилося завідувачу дошкільним навчальним закладом (за його відсутності – іншій посадовій особі).
При отриманні травми іншою особою, надати їй першу долікарську допомогу, викликати медичну сестру або транспортувати постраждалого до медичного кабінету, проінформувати завідувача ДНЗ (за його відсутності – іншу посадову особу).
5.4. При аварії (прориві) в системі опалення, водопостачання необхідно терміново вивести людей з адміністративного кабінету, проінформувати заступника завідувача з адміністративно-господарської роботи (завгоспа).
5.5. У разі загрози або виникнення небезпечного впливу техногенного характеру слід керуватися відповідними інструкціями та Планом евакуації.

6. Прикінцеві положення інструкції з охорони праці в адміністративному кабінеті

6.1. Перевірка і перегляд цієї інструкції з охорони праці проводиться не рідше одного разу у 5 років.
6.2. Інструкція для адміністративного кабінету повинна бути достроково переглянута в наступних випадках:

 • при перегляді міжгалузевих і галузевих правил і типових інструкцій з охорони праці та техніки безпеки;
 • при зміні умов праці в конкретному адміністративному кабінеті;
 • при впровадженні та установці нової техніки і (або) технологій в кабінеті;
 • за результатами аналізу матеріалів розслідування аварій, нещасних випадків і професійних захворювань;
 • на вимогу уповноважених представників органів з охорони праці, інспекції праці тощо.

6.3. Якщо протягом 5 років з дня затвердження (введення в дію) даної інструкції з охорони праці в адміністративному кабінеті умови праці в конкретному кабінеті не змінюються, то дія інструкції продовжується на наступні 5 років.
6.4. Відповідальність за своєчасне внесення необхідних змін і доповнень, а також перегляд цієї інструкції з охороні праці покладається на відповідального з охорони праці в закладі.

Інструкцію розробив
____________________________

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці закладу

З інструкцією ознайомлений (а)
«___»___________20___р.

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)


Якщо сторінка вам сподобалась, поділись з друзями: