Інструкція з охорони праці для учнів під час занять з футболу

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
___________________________
(посада керівника і
___________________________
скорочене найменування закладу)
"___"___________2024 № ______
(число, місяць рік)

Інструкція
з охорони праці № _______
для учнів під час проведення занять з футболу
на уроках фізичної культури

1. Загальні положення інструкції з охорони праці на заняттях з футболу

1.1. Інструкція з охорони праці для учнів під час проведення занять з футболу на уроках фізичної культури розроблена у відповідності до Закону України "Про охорону праці" (Постанова ВР України від 14.10.1992 № 2694-XII) в редакції від 20.01.2018р, на основі «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», затвердженого Наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29 січня 1998 року № 9 в редакції від 30 березня 2017 року, з урахуванням Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 № 15 в редакції від 30 січня 2017 року № 140.
1.2. Інструкція з охорони праці встановлює вимоги безпеки життєдіяльності для учнів 1-11 класів під час проведення занять з футболу на уроках фізичної культури у спортивному залі та на спортивному майданчику, а також виховних заходів та позашкільних занять з предмету фізична культура.
1.3. Дана інструкція з охорони праці розроблена для учнів загальноосвітніх шкіл, що виконують на уроках фізичної культури різні вправи по футболу і беруть участь безпосередньо в самій грі.
1.4. Уроки з футболу включають в себе наступні розділи:
а) Технічна підготовка.
б) Тактична підготовка.
в) Швидкісно-силова підготовка:

 • Розвиток стрибучості.
 • Розвиток швидкості.
 • Розвиток реакції.

1.5. До уроків з футболу допускаються учні основної медичної групи, які вивчили інструкцію.
Заняття проводяться на стадіоні і у спортивному залі.
1.6. Учні займаються на уроці в спортивній формі і взутті встановленого зразка з урахуванням всіх санітарно-гігієнічних вимог і норм.
1.7. Учні, які не допущені до занять, через відсутність належної спортивної форми, хвороби, погане самопочуття і ін., мають бути присутні на уроці.
Урок починається і закінчується за дзвінком відповідно до розкладу.

2. Вимоги безпеки перед початком заняття футболом на уроці фізкультури

2.1. На перерві учні переодягаються в роздягальнях в належну спортивну форму. У роздягальнях дотримується чистота і порядок.
Кожен клас складає свої речі окремо від іншого.
2.2. Урок починається за дзвінком з шикування.
2.3. Перед вивченням нової теми учні проходять інструктаж з охорони праці, про що робиться запис у відповідному журналі реєстрації проведення інструктажу з питань охорони праці.

3. Вимоги безпеки на уроці фізкультури під час занять футболом

3.1. На уроках з футболу учні виконують програмні вправи і здають навчальні нормативи, згідно з якими отримують поточні, підсумкові і четвертні оцінки.
3.2. На заняттях з футболу учні виконують наступні вимоги:

 • без дозволу вчителя забороняється брати і кидати м'ячі;
 • обов'язково виконувати загальну і спеціальну розминки;
 • при виконанні вправ з м'ячами, м'ячі передавати точно, не різко, по команді вчителя фізкультури зупиняти м'яч ногою;
 • під час роботи з м'ячами бути уважним, зібраним, виконувати команди і розпорядження вчителя фізкультури;
 • під час навчальної гри дотримуватися правил, вести себе коректно по відношенню до суперника;
 • учням опановувати основними прийомами поводження з м'ячем на місці і в русі в полегшених умовах і при обліку основних тактичних правил;
 • під час технічного тренування учень повинен приділяти однакову увагу розминці і розвитку обох ніг;
 • учням займатися тільки на добре підготовленому полі.

3.3. За воротами та в 10 метрах від поля не повинні знаходитися сторонні особи.
3.4. На уроках з футболу учні опановують методами самоконтролю. При поганому самопочутті на уроці фізкультури учень повинен припинити заняття, повідомити вчителя і звернутися в медпункт школи.

4. Вимоги техніки безпеки після закінчення заняття футболом

4.1. За командою вчителя фізкультури, учні організовано будуються в шеренгу.
4.2. Після підведення підсумків, повідомлення оцінок, домашнього завдання, учні ладом залишають спортивний майданчик і розходяться по роздягальнях, уникаючи зіткнень.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях при занятті футболом

5.1. В процесі роботи попереджати виникнення аварійних ситуацій:

 • не курити в спортивних приміщеннях, роздягальнях, тренажерній кімнаті, хореографічній кімнаті.
 • не приносити отруйні речовини і не розпорошувати їх в роздягальнях, спортивних приміщеннях, на території школи;
 • не приносити вибухонебезпечні речовини;
 • не йти самовільно з уроку;
 • не залишатися роздягальнях на час уроку;
 • в разі аварійної ситуації, слідувати вказівкам вчителя фізичної культури.

6. Завершальні положення інструкції

6.1. Перевірка і перегляд інструкції з охорони праці на заняттях з футболу повинна здійснюватися не рідше одного разу на 5 років.
6.2. Дана інструкція повинна бути достроково переглянута в наступних випадках:

 • при перегляді міжгалузевих і галузевих правил і типових інструкцій з охорони праці та техніки безпеки;
 • при черговому впровадженні нової техніки і (або) нових технологій;
 • за результатами аналізу матеріалів розслідування аварій та нещасних випадків на робочому місці, а також професійних захворювань;
 • на вимогу Державної служби України з питань праці або Держнаглядохоронпраці України.

6.3. Якщо протягом 5 років з дня затвердження (введення в дію) даної інструкції з техніки безпеки на заняттях з футболу умови не змінюються, то її дія автоматично продовжується на наступні 5 років.
6.4. Відповідальність за своєчасне внесення змін і доповнень, а також перегляд даної інструкції покладається на відповідального за охорону праці співробітника загальноосвітнього навчального закладу.

Інструкцію розробив
____________________________

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці закладу

З інструкцією ознайомлений (а)
«___»___________20___р.

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)


Якщо сторінка вам сподобалась, поділись з друзями: